તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સાલ્વાદોરના કોલોન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સાલ્વાદોરના કોલોન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

યુએસ ડોલર 2001 થી અલ સાલ્વાડોર નું ચલણ રહ્યું છે. આ પહેલા કોલોન રાષ્ટ્રીય ચલણ હતું. સિક્કા 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટાવો અને 1 અને 5 કોલોનના સિક્કામાં મળી શકે છે. બેંકનોટ 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 અને 200 કોલોનમાં આવ્યા હતા.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: