તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

રવાન્ડાન ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

રવાન્ડાન ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

રવાન્ડન ફ્રેંક 1916 માં રવાન્ડાનું ચલણ બન્યું હતું. ફ્રેંક સિક્કાની એક નવી શ્રેણી 2004 માં બહાર પાડવામાં આવી હતી અને 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 માં તેમજ નવા દ્વિધાતુ 100 ફ્રેંક સિક્કો માં મળી આવે છે. બેંકનોટ 500, 1000, 2000 અને 5000 ફ્રેંક નોટ માં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: