તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

રોમાનિયન લેઉ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

રોમાનિયન લેઉ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

રોમાનિયન લેઉ, જેનો અર્થ "સિંહ" થાય છે, રોમાનિયાનું ચલણ છે. ચલણ અસ્થિરતાનો એક ઇતિહાસ ધરાવે છે. 1867 ત્યારથી 1991 સુધીમાં ચલણની ચાર આવૃત્તિઓ આવી છે. એક લેઉ 100 બાની માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે અને મોટા ભાગે વારંવાર ઉપયોગ કરાતા સિક્કા 10 અને 50 બાની છે. બેંકનોટ 1, 5, 10, 50 અને 100 લેઉમાં આવે છે અને ભાગ્યે જ 200 અને 500 લેઉ વપરાય છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: