તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ પાઉન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ફૉકલેન્ડ આઇલૅંડ પાઉન્ડનો બ્રિટિશ સ્ટર્લીંગ પાઉન્ડ સાથે ફૉકલેન્ડ ટાપુઓ દ્વારા ઉપયોગ થાય છે. એક ફૉકલેન્ડ આઇલૅંડ પાઉન્ડ 100 પેનિઝ નો બને છે. આ એફકે(FK)£ સમકક્ષ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ પર નભેલું છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 પેનના તેમજ 1 અને 2 પાઉન્ડમાં ઉપલબ્ધ છે. બેંકનોટ 5, 10, 20 અને 50 પાઉન્ડ માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: