તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ફિલિપાઈન પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ફિલિપાઈન પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ફિલિપાઈન પેસો ફિલિપાઇન્સનું સત્તાવાર ચલણ છે. લેખન સમયે સોનાના ભાવ પર આધાર રાખીને, જૂના ચાંદીના સિક્કા ચલણમાંથી બહાર કાઢી નાખવાથી 1903-1949 માં ફિલિપાઈન પેસો ની  કિંમત 99,9328% ઘટી હતી. આજે 1, 5, 10 અને 25 સેન્ટિમો અને 1, 5 અને 10 પેસો સિક્કો વપરાશમાં છે. નોટમાં 20, 50, 100, 200 અને 500 પેસો આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: