તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

પેરુવિયન નુએવો સોલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

પેરુવિયન નુએવો સોલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નુએવો સોલ પેરુનું ચલણ છે. બધા સિક્કા પેરુ ના શસ્ત્રોના કોટ દર્શાવે છે અને 10, 20 અને 50 સેન્ટિમોમાં અને 1, 2 અને 5 નુએવો સોલમાં આવે છે. બધી બેંકનોટ સમાન માપની હોય છે અને 10, 20, 50 અને 100 નુએવો સોલમાં આવે છે અને ભાગ્યે જ 200 નુએવો સોલનો ઉપયોગ થાય છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: