તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

પાકિસ્તાની રૂપિયો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

પાકિસ્તાની રૂપિયો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

પાકિસ્તાની રૂપિયો પાકિસ્તાનનું ચલણ છે. રૂપિયાના પેટા એકમ, પૈસા, 1994 થી બહાર પાડવામાં આવ્યા નથી. સિક્કા 1, 2 અને 5 રૂપિયા માં આવે છે અને નોટ 10, 20, 50, 100, 500, 1000 અને 5000 રૂપિયા માં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: