તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઓમાની રીયાલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઓમાની રીયાલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઓમાન માં, સત્તાવાર ચલણ ઓમાની રિયાલ છે અને એક ઓમાની રિયાલ 1000 બૈસા માં વિભાજિત છે. તે 5, 10, 25 અને 50 બૈસાના સિક્કામાં આવે છે અને 100 અને 200 બૈસા નોટ અને 1/2, 1, 5, 10, 20 અને 50 રિયાલ નોટમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: