તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નવી તાઇવાન ડૉલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નવી તાઇવાન ડૉલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નવા તાઇવાન ડૉલરના પેટાવિભાગોનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે, કારણકે ગ્રાહક બજારના તમામ ઉત્પાદનો, સમગ્ર ડોલરમાં વેચવામાં આવે છે. તેથી સેન્ટનો ઉપયોગ માત્ર શેરોમાં અને ચલણ વેપારમાં થાય છે. ચલણમાં મુખ્યતે $1, $2, $10 અને $50 ના સિક્કા અને ઓછા ઉપયોગમાં આવતા $½ અને $20 ના સિક્કા છે. બેંકનોટ $100, $500 અને $1000 બીલ અને ઓછા ઉપયોગમાં આવતા $200 અને $2000 બીલ માં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: