તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નૉર્વેજિયન ક્રોન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નૉર્વેજિયન ક્રોન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ક્રોન નોર્વેનું સત્તાવાર ચલણ છે. 1 ક્રોન પેટા એકમ 100 ઓર સમાન છે. વર્તમાનમાં બેંકનોટ 50, 100, 200, 500 અને ભાગ્યે જ ઉપયોગ થતી 1000 ક્રોન વપરાશમાં છે. હાલમાં વપરાશમાં સિક્કાઓ 1, 5, 10 અને 20 ક્રોન છે. સરળતાથી બેંકનોટ અલગ પાડવા તેઓ બધાને રંગ કોડેડ કરવામાં આવેલ છે અને તેમના કદ તેમની કિંમતના પ્રમાણમાં હોય છે. વધું મૂલ્યની નોટનું કદ વધારે હોય છે. આ સિક્કાઓ પણ રંગ કોડેડ ચાંદી (1, 5 ક્રોન) અને સોનેરી (10, 20ક્રોન) છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: