તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નિકારાગુઆન કોર્ડોબા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નિકારાગુઆન કોર્ડોબા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નિકારાગુઆન કોર્ડોબા નિકારાગુઆનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક નિકારાગુઆન કોર્ડોબા 100 સેન્ટાવો નો બનેલો છે. સિક્કા 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટાવોના તેમજ 1, 5 અને 10 કોર્ડોબા માં વહેચાયેલ હોય છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 200 અને 500 નિકારાગુઆન કોર્ડોબામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: