તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નેપાળી રૂપિયો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નેપાળી રૂપિયો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નેપાળનું સત્તાવાર ચલણ નેપાળી રૂપિયો છે. એક નેપાળી રૂપિયો 100 પૈસા બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 નેપાળી પૈસા તેમજ 1, 2, 5 અને 10 નેપાળી રૂપિયામાં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500 અને 1000 નેપાળી રૂપિયા માં બહાર પાડવામાં આવે છે. 2008 માં રીપબ્લીક કીંગડમ માં ફેરફાર થી બધી બેંકનોટ પર રાજા નું સ્થાન માઉન્ટ એવરેસ્ટે લીધું છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: