તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નેધરલેન્ડ એન્ટિલિયન ગ્વીલ્ડર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નેધરલેન્ડ એન્ટિલિયન ગ્વીલ્ડર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નેધરલેન્ડ એન્ટિલિયન ગ્વીલ્ડર કુરાકાઓ અને સિંટ મેયાર્ટન, નેધરલેન્ડ એન્ટીલ્સના બન્ને ટાપુઓનું સત્તાવાર ચલણ છે. ગ્વીલ્ડર 100 સેન્ટના બને છે. ગ્વીલ્ડરને 2014 થી કેરેબિયન ગ્વીલ્ડર દ્વારા બદલી શકાય તેવી અપેક્ષા છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: