તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નાઇજીરિયન નૈરા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નાઇજીરિયન નૈરા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નાઇજીરિયન નૈરા નાઇજીરીયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક નાઇજીરિયન નૈરા 100 કોબો બરાબર છે. સિક્કા 50 કોબો તેમજ 1 અને 2 નૈરાના આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 અને 1000 નૈરામાં વહેંચાયેલ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: