તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મોરોક્કન દિરહામ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મોરોક્કન દિરહામ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મોરોક્કન દિરહામ મોરોક્કોનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક મોરોક્કન દિરહામ 100 સેન્ટિમેટ(Santimat) બરાબર છે (એકવચન પેટાએકમ સેન્ટિમ છે.) સિક્કા 1, 5, 10, 20 અને 50 સેન્ટિમેટ તેમજ ½, 1, 2, 5 અને 10 મોરોક્કન દિરહામ માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 20, 50, 100 અને 200 દિરહામમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: