તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મોરિટેનિયન ઓગુયા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મોરિટેનિયન ઓગુયા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મૌરિટાનિયન ઓગુયા મૌરિટાનિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. તે દરેક મૌરિટાનિયન ઓગુયા પાંચ ખૌમ બરાબર હોવાની સાથે દશાંશ નથી તેવ વિશ્વના માત્ર બે ચલણમાંનું એક છે. સિક્કા 5, 10, 20 અને 50 મૌરિટાનિયન ઓગુયા તેમજ 1 ખૌમ અને 1 ઓગુયા માં બહાર પાડવામાં આવે છે, પરંતુ આ બે સિક્કાનો ઉપયોગ વધું કરવામાં આવતો નથી. બેંકનોટ 100, 200, 500, 1000, 2000 અને 5000 મૌરિટાનિયન ઓગુયામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: