તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મોંગોલિયન ટોગ્રોગ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મોંગોલિયન ટોગ્રોગ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મંગોલિયાનું સત્તાવાર ચલણ મોંગોલિયન ટોગ્રોગ છે. એક મોંગોલિયન ટોગ્રોગ 100 મોગો બરાબર છે. સિક્કા 20, 50, 100, 200 અને 500 ટોગ્રોગ માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 અને 20000 ટોગ્રોગમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: