તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મેસેડોનિયન દિનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મેસેડોનિયન દિનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મેસેડોનિયન દિનાર રીપબ્લિક ઓફ મેસેડોનિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક મેસેડોનિયન દિનાર 100 ડેનીનું બને છે. ડેનારી સિક્કા 1, 2, 5, 10 અને 50 ના આવે છે. બેંકનોટ 10, 50, 100, 500, 1000 અને 5000 ડેનારી માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: