તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

માલદીવની રુફિયા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

માલદીવની રુફિયા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

માલદીવિયન રુફિયા માલદીવનું ઔપચારિક ચલણ છે. એક માલદીવિયન રુફિયા 100 લારી બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 લારી તેમજ 1 અને 2 રુફિયા માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 20, 50, 100 અને 500 માલદીવિયન રુફિયામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: