તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

લિથુનિયન લિતાસ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

લિથુનિયન લિતાસ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

લિથુનિયન લિતાસ લિથુઆનિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક લિથુનિયન લિતાસ 100 સેન્ટાઇ બરાબર છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 સેન્ટાઇ તેમજ 1, 2 અને 5 લિતાઇ (લિતાસ માટે બહુવચન) માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 200 અને 500 લિતાઇમાં આવે છે. લીથુનીયા 1 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજથી તેના ચલણ તરીકે યુરો ગ્રહણ કરે તેવી શક્યતા છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: