તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

લિબિયન દીનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

લિબિયન દીનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

લિબિયન દિનાર લિબિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક લિબિયન દિનાર 100 લિબિયન દિરહામ બરાબર છે. સિક્કા 50 અને 100 દિરહામમાં તેમજ ¼ અને ½ દિનારમાં આવે છે. બેંકનોટ 1, 5, 10, 20 અને 50 લિબિયન દિનારમાં આવે છે. 2011ની ક્રાંતિ થી, એક સુધારેલી 5 દિનારની વિરોધી ગદ્દાફી દેખાવકારો અને શાંતિ કબૂતર દર્શાવતી નોટ બહાર પાડવામાં આવી હતી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: