તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

લેસોથો લોટી →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

લેસોથો લોટી

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

લેસોથો લોતી લેસોથોનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક લેસોથો લોતી 100 લિસેન્ટે બરાબર છે. ચલણ દક્ષિણ આફ્રિકન રેન્ડ પર સમાન કિંમતે નિર્ભર છે અને બંને ચલણનો ઉપયોગ લેસોથોમાં થાય છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 લિસેન્ટે તેમજ 1, 2 અને 5 માલોતી (લોતી માટે બહુવચન) માં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100 અને 200 લેસોથો માલોતી માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: