તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

લેબનીઝ પાઉન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

લેબનીઝ પાઉન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

લેબેનિઝ પાઉન્ડ લેબનોનનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક લેબનીઝ પાઉન્ડ 100 પિઆસ્ટ્રેસનો બનેલો છે પરંતુ તેની ઓછી કિંમતને કારણે, પિઆસ્ટ્રેસ લાંબા સમયથી વપરાશમાં નથી. સિક્કા 250 અને 500 પાઉન્ડ માં બહાર પાડવામાં આવે છે અને બેંકનોટ 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 અને 100000 લેબનીઝ પાઉન્ડમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: