તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કતારના રિયાલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કતારના રિયાલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કતારિ રિયાલ ચલણ 1, 5, 10, 25 અને 50 દિરહામમાં આવે છે અને બેંકનોટ 1 - બદામી, 5 - લીલા, 10 - નારંગી, 50 -, જાંબલી 100 - લીલી અને જાંબલી, અને 500 - વાદળી રંગમાં આવે છે .

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: