તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કોસ્ટા રિકન કોલોન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કોસ્ટા રિકન કોલોન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કોસ્ટા રિકન કોલોનનો કોસ્ટા રિકામાં ઉપયોગ થાય છે પરંતુ યુએસ ડોલર પણ દેશના કેટલાક ભાગોમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. એક કોસ્ટા રિકન કોલોન 100 સેન્ટિમો બરાબર છે. સિક્કા 5, 10, 25, 50, 100 અને 500 કોલોનમાં વહેંચાયેલ છે અને બેંકનોટ 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 અને 50000 કોલોનમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: