તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કોંગોલિઝ ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કોંગોલિઝ ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કોંગોલિઝ ફ્રેંક  ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક કોંગોલિઝ ફ્રેંક 100 કોંગોલિઝ સેન્ટાઇમ ને બરાબર છે. બેંકનોટ 1, 5, 10, 20 અને 50 કોંગોલિઝ સેન્ટાઇમ અને 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 અને 20000 કોંગોલિઝ ફ્રાન્ક માં બહાર પાડવામાં આવે છે. કોઈ કોંગોલિઝ સિક્કા વપરાશમાં નથી. બધા કોંગોલિઝ બેંકનોટ પરનું વોટરમાર્ક ડેમોક્રેટીક રીપબ્લીક ઓફ કોંગોનું મૂળ એક ઓકાપિ દર્શાવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: