તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કોમોરિયન ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કોમોરિયન ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કોમોરિયન ફ્રેંક કોમોરોસ ટાપુનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક કોમોરિયન ફ્રેંક 100 સેન્ટાઇમ બરાબર છે પરંતુ તેમની અત્યંત ઓછી કિંમતને કારણે સેન્ટાઇમ વપરાશમાં નથી. સિક્કા 25, 50, 100 અને 250 ફ્રાન્ક માં વહેંચાયેલ છે. 1, 2, 5 અને 10 ફ્રેંકના સિક્કા પણ અસ્તિત્વમાં છે પણ ભાગ્યેજ તેનો ઉપયોગ થાય છે. બેંકનોટ 500, 1000, 2000, 5000, 10000 કોમોરિયન ફ્રાન્ક માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: