તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કેપ વર્દિયન એસ્કુડો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કેપ વર્દિયન એસ્કુડો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કેપ વર્દિયન એસ્કુડો રીપબ્લિક ઓફ કેપ વર્ડેનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક કેપ વર્દિયન એસ્કુડો 100 સેન્ટાવોનો બનેલો છે. સિક્કા 1, 5, 10, 20, 50 અને 100 એસ્કુડોમાં વપરાશમાં હોય છે અને બેંકનોટ 200, 500, 1000, 2000, 2500 અને 5000 એસ્કુડોમાં આવે છે. દશાંશ બિંદુ ને બદલે કિંમત ચલણના પ્રતીક (એક સિફ્રાઓ-cifrão) સાથે લખવામાં આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે, 50$00  50 એસ્કુડો થશે. યુએસ ડોલર અને યુરો પણ કેપ વર્દ માં સ્વીકારવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: