તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કેનેડિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કેનેડિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કૅનેડાનું અધિકૃત ચલણ કેનેડિયન ડોલર છે. કેનેડિયન ડોલરની બેંકનોટ હાલમાં $5, $10, $20, $50 અને $100 માં બહાર પાડવામાં આવેલ છે. એક ડોલર 100 સેન્ટ બરાબર છે. 5¢, 10¢, 25¢ (સામાન્ય રીતે અનુક્રમે 'નિકલ', ડાઇમ, અને ક્વાર્ટર તરીકે ઓળખાય છે) ના સિક્કા વપરાશમાં છે, અને $1 અને $2 ના સિક્કા સામાન્ય લૂની અને ટૂની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક ડોલરનો સોનેરી રંગનો સિક્કો 1987 માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને એક બાજુ પર લૂની કહેવાતા કેનેડિયન પક્

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: