તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કેમેન ટાપુ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

કેમેન ટાપુ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

કેમેન ટાપુ ડોલર કેમેન ટાપુઓનું સત્તાવાર ચલણ છે. ચલણ ની રચના સમયે માત્ર ચાર બેંકનોટ  $25, $10, $5 અને $1 બેંકનોટ બહાર પાડવામાં આવી હતી. 1981 માં $40 અને $100 બેંકનોટ અને તેના અનુસરણમાં 1985 માં $50 રજૂ કરવામાં આવી હતી. સિક્કા 1¢ 5¢, 10¢ અને 25¢ તરીકે રહેલ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: