તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

જ્યોર્જિઅન લારી →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

જ્યોર્જિઅન લારી

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

જ્યોર્જિયાનુ ચલણ જ્યોર્જિઅન લારી છે. એક લારી 100 તેટ્રી બરાબર છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 તેટ્રી અને 1 અને 2 લારીમાં આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 20 અને 50 લારી તેમજ 1, 2, 100 અને 200 લારી માં બહાર પાડવામાં આવે છે જે વધું વપરાશમાં નથી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: