તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

જોર્ડનના દિનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

જોર્ડનના દિનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

જોર્ડનનું સત્તાવાર ચલણ જોર્ડનિયન દિનાર છે. એક જોર્ડનિયન દિનાર 10 દિરહામ, 100 ક્વિર્શ (Qirsh) (પિઆસ્ટ્રેસ- piastres) અથવા 1000 ફિલ્સ નો બનેલો છે. સિક્કા ¼, ½ અને 1 દિનાર તેમજ ½ અને 1 ક્વિર્શ, 2 ½, 5 અને 10 પિઆસ્ટ્રેસમાં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 1, 5, 10, 20 અને 50 દિનારમાં આવે છે. આ જોર્ડનિયન દિનાર વેસ્ટ બેન્ક તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશમાં ઇઝરાયેલી શેકેલ સાથે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: