તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

જીબ્રાલ્ટર પાઉન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

જીબ્રાલ્ટર પાઉન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

જીબ્રાલ્ટરનું ચલણ જીબ્રાલ્ટર પાઉન્ડ છે. એક જીબ્રાલ્ટર પાઉન્ડ 100 પેનિ બરાબર છે. આ ચલણ બ્રિટિશ પાઉન્ડની કિંમત સમાન છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 પેન્સ તેમજ 1, 2 અને 5 પાઉન્ડ માં આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 20, 50 અને 100 પાઉન્ડ માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: