તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

જિબુટિયન ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

જિબુટિયન ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

જિબુટિયન ફ્રેંક જીબૌટીનું સત્તાવાર ચલણ છે અને તે યુએસ ડોલર પર નભેલું છે જે મોટા સ્ટોર પર સ્વીકારવામાં પણ આવે છે. એક જિબુટિયન ફ્રેંક સેન્ટાઇમ સિક્કા તેની નીચી કિંમતને કારણે અસ્તિત્વમાં નથી તેમ છતાં 100 સેન્ટાઇમનો બનેલો છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250 અને 500 જિબુટિયન ફ્રાન્કમાં આવે છે. બેંકનોટ 1000, 2000, 5000 અને 10000 જિબુટિયન ફ્રાન્ક માં વપરાશમાં હોય છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: