તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઝામ્બિયન ક્વાચા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઝામ્બિયન ક્વાચા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ક્વાચા ઝામ્બિયા નું ચલણ છે. 2003 માં, ઝામ્બિયા પોલિમર બેંકનોટ બહાર પાડવા માટે પ્રથમ આફ્રિકન દેશ બન્યો હતો. ચલણ સિક્કા 5, 10 અને 50 એંગ્વી(Ngwee) અને 1 ક્વાચા માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 અને 1000 ક્વાચા માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: