તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઇથિયોપીયન બીર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઇથિયોપીયન બીર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઇથોપિયાનું સત્તાવાર ચલણ ઇથિયોપીયન બિર છે. એક ઇથિયોપીયન બિર 100 સેન્ટાઇમ બરાબર છે. 88 મિલિયન કરતાં વધારે વપરાશકર્તાઓ સાથે, ઇથિયોપીયન બિર આફ્રિકાનું બીજું સૌથી વધુ ઉપયોગ કરાતું ચલણ છે. 2008માં 186 અબજ થી વધુ ઇથિયોપીયન બિર વપરાશમાં હતા. સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટાઇમ તેમજ 1 બિર માં બહાર પાડવામાં આવેલ છે. બેંકનોટ 1, 5, 10, 50 અને 100 બિરમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: