તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઇરાકી દીનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઇરાકી દીનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

આ ઇરાકી દિનાર ઇરાકનું ચલણ છે. તે અમેરિકી ડોલર સામે સ્થિરીકૃત છે. 1 દિનારમાં 1000 ફિલ્સ હોય છે પરંતુ ઊંચા ફુગાવાને કારણે ફિલ્સ લાંબા સમયથી વપરાશમાં નથી. બેંકનોટ 50, 250, 500, 1000, 5000,10000 અને 25000 દિનારમાં વપરાશમાં આવે છે. 25, 50 અને 100 દિનારના સિક્કા વપરાશમાં છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: