તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઇજિપ્તીયન પાઉન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઇજિપ્તીયન પાઉન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઇજીપ્ત નું સત્તાવાર ચલણ ઇજિપ્તિયન પાઉન્ડ છે. એક પાઉન્ડ 100 પિઆસ્ટ્રે અથવા 1,000 મિલિમનો બનેલો છે. સિક્કા 25પિઆસ્ટ્રે, 50પિઆસ્ટ્રે અને £1 માં આવે છે. બેંકનોટ £5, £10, £20, £50, £100 અને £200 માં આવે છે. બધી બેંકનોટ ઇંગલિશ અને અરબી લખાણ સાથે દ્વિભાષી છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: