તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઈરાની રીયાલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઈરાની રીયાલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઈરાનીયન રિયાલ ઈરાનનું સત્તાવાર ચલણ છે. ઈરાનના ચલણનું લાંબા સમયથી વિતરણ કરવામાં આવેલ નથી, તેમ છતાં ટોમાનમાં વપરાય છે અને હજુ પણ ટોમાનમાં વારંવાર ભાવ નોંધાયેલ છે. એક રિયાલ 100 નવા દિનાર બરાબર છે, પરંતુ કારણકે દિનારની કિંમત તેનાથી ઓછી કિંમતના છે, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. સિક્કા 250, 500 અને 1000 રિયાલમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે અને બેંકનોટ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 અને 100000 ઈરાની રિયાલમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: