તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

હોન્ડુરાના લેમ્પિરા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

હોન્ડુરાના લેમ્પિરા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

હોન્ડુરાન લેમ્પિરા હોન્ડુરાસનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક હોન્ડુરાન લેમ્પિરા 100 સેન્ટાવોમાં વિભાજિત થાય છે. સિક્કા 5, 10, 20 અને 50 સેન્ટાવોમાં વહેંચયેલ છે અને બેંકનોટ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 અને 500 હોન્ડુરાન લેમ્પિરામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: