તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

હંગેરિયન ફોરિન્ટ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

હંગેરિયન ફોરિન્ટ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ફોરિન્ત હંગેરીનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ફોરિન્ત 100 ફિલર બરાબર છે જો કે ફિલર સિક્કા હવે અસ્તિત્વમાં નથી. બેંકનોટ 500, 1000, 2000, 5000, 10000 અને 20000 ફોરિન્ત માં બહાર પાડવામાં આવે છે. સિક્કા 5, 10, 20, 50, 100 અને 200 ફોરિન્તમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: