તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

હૈતીયન ગોર્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

હૈતીયન ગોર્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

હૈતીયન ગોર્ડ હૈતીનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક હૈતીયન ગોર્ડ 100 સેન્ટાઇમ બરાબર છે. ત્યાં કોઈ સિક્કા વપરાશમાં નથી અને બેંકનોટ 10, 25, 50, 100, 250 અને 500 ગોર્ડમાં આવે છે. 1, 2, 5 અને 1000 ગોર્ડની બેંકનોટ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ વધું વપરાશમાં નથી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: