તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ગ્યુએના ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ગ્યુએના ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ગિનીયન ફ્રેંક ગિનીનું સત્તાવાર ચલણ છે અને દ્વિતિય ગ્યુએના ફ્રેંક દેશમાં રજૂ થવામાં છે. હાલમાં બહાર પડવામાં આવેલ સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 ફ્રાન્ક છે. બેંકનોટ 100, 500, 1000, 5000, 10000 ફ્રાન્કમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: