તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ગેમ્બિયન દલાસી →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ગેમ્બિયન દલાસી

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ગેમ્બિયાનું સત્તાવાર ચલણ ગેમ્બિયન દલાસી છે. એક ગેમ્બિયન દલાસી 100 ગેમ્બિયન બુટુટ બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 ના બુટુટ તેમજ 1 દલાસીમાં આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 25, 50 અને 100 દલાસીમાં બહાર પાડવામાં આવે છે. 1, 5 અને 10 બુટુટ સિક્કા તેમની ઓછી કિંમતને કારણે મળવા મુશ્કેલ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: