તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ડોમિનિકન પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ડોમિનિકન પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ડોમિનિકન રીપબ્લિક નું સત્તાવાર ચલણ ડોમિનિકન પેસો છે. એક ડોમિનિકન પેસો 100 ડોમિનિકન સેન્ટાવો બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10 અને 25 પેસોમાં આવે છે. બેંકનોટ 20, 50, 100, 200 અને 500 પેસોમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: