તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ડેનિશ ક્રોન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ડેનિશ ક્રોન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ડેનિશ ક્રોનનો ડેનમાર્ક, ગ્રીનલેન્ડ અને ફૅરો આઇલેન્ડમાં ઉપયોગ થાય છે. એક ડેનિશ ક્રોન 100 ઓર બરાબર છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10 અને 20 ક્રોનર તેમજ 50 ઓર ના આવે છે. બેંકનોટ 50, 100, 200, 500 અને 1000 ક્રોનર માં બહાર પાડવામાં આવે છે. ડેનિશ ક્રોન યુરો પર નભેલું છે. 2013 ના અનુસાર, 65.8 અબજ ક્રોનર વપરાશમાં હતા.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: