તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ચિલીના પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ચિલીના પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ચિલીયન પેસોનો ચિલીમાં ઉપયોગ થાય છે. એક ચિલીયન પેસો 100 સેન્ટાવો બરાબર છે પરંતુ ફુગાવાએ તેમને અપ્રચલિત રીતે પ્રસ્તુત કરતા કોઈ સેન્ટાવો સિક્કા વપરાશમાં નથી. બેંકનોટ 1000, 2000, 5000 અને 20000 પેસોમાં ઉપલબ્ધ છે. સિક્કા 1, 5, 10, 50, 100 અને 500 પેસોમાં બહાર પાડવામાં આવે છે. તેમ છતાં, ચિલી 1 પેસો સિક્કા અને 5 અને 10 પેસો સિક્કા બહાર પાડી રહ્યું છે પણ તે ખૂબ જ દુર્લભ છે.

મુળ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: