તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બુરુન્ડિયન ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બુરુન્ડિયન ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બુરુન્ડિયન ફ્રેંક બરુન્ડીનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ફ્રેંક 100 સેંટાઇમ બરાબર છે. બુરુન્ડિયન સિક્કા 1, 5, 10 અને 50 ફ્રાન્કમાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 અને 10000 ફ્રાન્ક માં બહર પાડવામાં આવે છે. બુરુન્ડિયન સેંટાઇમ સિક્કા તેમની ઓછી કિંમત ને કારણે બરુન્ડી માં બહાર પાડવામાં આવતા નથી, પરંતુ બેલ્જિયન કોંગો ફ્રેંક 1964 પહેલા ચલણમાં હતો ત્યારે સેંટાઇમ સિક્કાનો ઉપયોગ અગાઉ થતો હતો.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: