તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બર્મીઝ ક્યાટ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બર્મીઝ ક્યાટ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બર્મીઝ ક્યાત બર્માનું સત્તાવાર ચલણ છે પરંતુ યુએસ ડોલર વ્યાપકપણે નૈસર્ગિક શરતે સ્વીકારવામાં આવે છે. એક બર્મીઝ ક્યાત 100 પ્યાસનો બને છે. બર્મીઝ સિક્કા 1, 5, 10, 50 અને 100 ક્યાતમાં આવે છે. બેંકનોટ 50 પ્યાસ તેમજ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 અને 10000 બર્મીઝ ક્યાતમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: