તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બ્રાઝિલના રિયલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બ્રાઝિલના રિયલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બ્રાઝીલનું ચલણ બ્રાઝિલિયન રિયલ છે. એક રિયલ 100 સેન્ટાવો બરાબર છે. સિક્કા 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટાવો અને 1 બ્રાઝિલિયન રિયલ માં ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 બ્રાઝિલિયન રિયલ માં બહાર પાડવામાં આવે છે. એક 1 સેન્ટાવો સિક્કો અને 1 બેંકનોટ પણ પ્રત્યક્ષ પરિભ્રમણમાં, પરંતુ 2006 થી ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું નથી. સિક્કા ની પ્રથમ સમુહનું ઉત્પાદન 1994 માં કરવામાં આવ્યું હતું અને એક નવો સમુહ 1998 માં ફરતો હ

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: